Forældreansvars-sager

 

Bopæl

Automatisk delt bopæl

Når I går fra hinanden, er reglerne sådan nu, at I automatisk har delt bopælsret til børnene i 3 måneder, med mindre I begge flytter i forbindelse med skilsmissen/samlivsophævelsen.

Konsekvenserne heraf er, at der ikke kan rejses en bopælssag i de 3 måneder, men I kan forsøge at nå til enighed om, hvad der skal ske mht. Børnenes bopæl og samvær i denne periode.

Efter de 3 måneder ophører den automatiske delte bopæl og i kan her efter aftale delt bopæl, hvem af jer, der skal have bopælsretten til børnene eller indlede en sag herom i Familieretshuset.

Aftalt delt bopæl

I kan til en hver tid aftale delt bopæl og betingelserne her for.

Hvis den ene part ikke overholder betingelserne, evt. flytter længere væk end aftalt, tilfalder bopælsretten herefter den anden.

Hvis man af forskellige grunde ikke længere ønsker at have delt bopæl, kan aftalen opsiges.

Konsekvenser af delt bopæl

Der er fortsat kun én af jer, der har folkeregisteradressen og modtager ydelser fra det offentlige.

I skal være enige om alt vedrørende børnenes omsorg, herunder samværet.

Der kan ikke fastsættes samvær i familieretshuset /Familieretten, hvis I har del bopæl.

Samvær

Er I uenige om samværets omfang kan I sende en ansøgning om fastsættelse af samværet til Familieretshuset.

De vil indkalde jer til et Familiemæglingsmøde, og forsøge at hjælpe jer til enighed.

Hvis Familieretshuset vurderer, at der er højkonflikt imellem jer, vil de imidlertid alene søge sagen oplyst. Indhente udtalelser fra børnenes institution eller andre offentlige instansser og afholde en børnesamtale med børnene.

Derefter sendes sagen i Familieretten, der efter et møde i retten, træffer afgørelse i sagen.

Kontaktbevarende samvær

Hvis den anden forælder, i forbindelse med samlivets ophævelse, nægter dig samvær med børnene, kan du sende en ansøgning til Famiieretshuset om fastsættelse af midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Forældremyndighed:

Hvis I slet ikke kan blive enige om de vigtige beslutninger om børnenes forhold, f.eks. hvor de skal gå i skole, om de skal have pas mv., eller I ikke kan samarbejde til børnenes bedste, så er der mulighed for at få den fælles forældremyndighed ophævet.

En sådan sag indledes i Familieretshuset, der søger sagen oplyst og derefter sender den til afgørelse i Familieretten.

Konfliktmægling

Som I sikkert har erfaret fra medierne eller bekendte, så er det system, I skal igennem, Familieretshuset og Familieretten, tungt og langsomt.

Er der en chance for, at I kan blive enige, kan jeg som konfliktmægler tilbyde jer hurtig og professionel hjælp til at finde den bedste løsning for jer og jeres børn.