Info

Her finder du relevante oplysninger, samt politikker

Priser
1. møde med vurdering af din sag á 1½ time  kr. 2.000,-
Timepris herefter  kr. 2.000,-
Mægling á 3 timer  kr. 3.500,-
Fremtidsfuldmagt  kr. 2.500,- 
Testamente   kr. 3.750,- 
Samejeoverenskomst  kr. 3.500,- 
Ægtepagt   kr. 3.500,- 
Børnetestamente  kr. 2.500,-
Foredrag – pris fra kr. 7.500,-

 

Alle priser er incl. moms 

 

Betalingsoplysninger:
Jyske Bank:  Reg.nr. 7244   Kontonr. 0001919858

 

 

Offentlig retshjælp. Før din sag kommer i retten, kan du ikke få alle dine advokatomkostninger dækket af det offentlige (fri proces). Men du kan få et tilskud fra det offentlige, dvs. du betaler en del og det offentlige betaler en del. Hvis du opfylder nedennævnte økonomiske betingelser for fri proces, kan du opnå et tilskud til et møde og evt. et brev, hvor du selv betaler 285 kr. og det offentlige 855 kr. Der kan endvidere søges hjælp til et "forligsmøde", hvor du selv betaler 1300 kr. og det offentlige 1300 kr. Du kan således f.eks. søge om hjælp til et møde i Familieretshuset , hvor du selv alene skal betale 1585 kr.

Du kan få dækket dine omkostninger i forbindelse med en retssag om forældremyndighed, bopæl og samvær, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor. 

Fri proces.
Følgende  økonomiske betingelser  skal være opfyldt i 2021, for at  fri proces  kan opnås: 

Som enlig må din personlige indtægt, med tillæg af kapitalindkomst ikke overstige  344.000 kr.

Samlevendes / ægtefællers samlede indtægt må ikke overstige  437.000 kr

Beløbsgrænserne forhøjes med  60.000  kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, som bor hos ansøger. 

Det er den personlige indkomst i 2019,  der danner grundlag for vurderingen eller eventuelt ændret indkomst, hvis den er væsentligt forandret. 

Hvis sagen er dækket af din retshjælpsforsikring, skal der søges dækning der.

Tvangsfjernelse.

 Fri proces kan du  ALTID få i en sag om tvangsfjernelse af børn ved sagens behandling i kommunen i Børn og Ungeudvalget og i en sag ved Ankestyrelsen. Dette gælder uanset, hvor i landet du bor og du er IKKE forpligtet til at vælge en lokal advokat.

 Hvis kommunen tager skridt til at ville blande sig i din omsorg for dit barn, kan du få en uforpligtende samtale med mig. Det koster ikke noget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om støtteordningen her: https://www.advokatsamfundet.dk/BrugForAdvokat/Priser/RetshjaelpOgFriProces.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanket til ansøgning om retshjælp findes her: 
http://www.civilstyrelsen.dk/upload/advokatretshjaelpsblanket_004.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Birgitte Dejgaard ApS leverer til vores klienter, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med klienten. 

 1. Interessekonflikter

1.1
Ved modtagelse af en sag sikrer Birgitte Dejgaard ApS, at der ikke foreligger interessekonflikter. Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse interessekonflikt, som medfører, at Birgitte Dejgaard ApS ikke kan behandle sagen, gives der straks meddelelse herom, ligesom vi eventuelt kan være klienten behjælpelig med, at henvise til anden, kompetent advokat, såfremt det ønskes. 

 

 1. Advokatsamfundet

2.1
Birgitte Dejgaard, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeren i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med overholdelsen af de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Oplysninger om Advokatsamfundet findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. 

 1. Identitetsoplysninger

3.1.
Birgitte Dejgaard ApS er omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Loven foreskriver bl.a. pligt til i en række tilfælde, at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om klienter eller personer i ledelsen af selskaber. Klienter skal i de tilfælde, forinden en opgave kan påbegyndes, oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang afgive dokumentation herfor. For selskabers og andre juridiske personers vedkommende er Birgitte Dejgaard ApS i visse tilfælde endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets reelle ejerforhold. 

 

 1. Honorar og betalingsbetingelser

4.1.
Medmindre der foreligger aftale om en fast pris eller aftale om honorering ud fra medgået tid, fastsættes honoraret med udgangspunkt Birgitte Dejgaard ApS tidsforbrug, de involverede værdier, sagens betydning, ansvaret der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat. 

4.2.
Udlæg og øvrige eksterne omkostninger i forbindelse med den udførte opgave betales af klienten ud over honoraret. 

4.3.
Efter anmodning afgiver Birgitte Dejgaard ApS forud for opgavens påbegyndelse et overslag over honorarets størrelse og oplysning om de forventede øvrige omkostninger forbundet med sagsbehandlingen. Hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, orienteres klienten herom, så snart det er muligt, og der afgives i denne forbindelse et nyt overslag. I sager for forbrugere afgives altid ved påbegyndelse af sagen oplysning om honorarets forventede omfang. 

4.4.
Fakturering af honorar sker løbende. 

4.5.
Såvel forinden påbegyndelse af en sag som under sagens forløb kan Birgitte Dejgaard ApS opkræve forudbetaling eller depositum til hel eller delvis dækning af fremtidige honorarer og udlæg. 

4.6.
Udlæg og andre eksterne omkostninger opkræves forud for udgiftens afholdelse eller forud for det tidspunkt, hvor Birgitte Dejgaard ApS påtager sig forpligtelsen hertil overfor tredjemand. 

4.7.
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelse af faktura, medmindre andet er angivet på fakturaen. Efter forfaldsdatoen beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 

 

 1. Klientmidler

5.1.
Ifølge lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Ved denne beregning medregnes indestående på klientkonti hos advokater, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. € i en periode på 12 måneder efter, at beløbet er blevet deponeret. 

 

 1. Arkivering

6.1.
Identitetsoplysninger og sagsakter opbevares enten elektronisk eller i papirform i 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter udleveres senest ved sagens afslutning. 

 

 1. Fortrolighed

7.1.
Birgitte Dejgaard er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende klienter behandles fortroligt. 

 

 1. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

8.1.
Birgitte Dejgaard er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger. 

8.2.
Birgitte Dejgaard er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v. 

8.3.
Ansvaret er for Birgitte Dejgaard endvidere begrænset til samlet maksimalt 5 mio. DKK pr. opgave. 

8.4.
Birgitte Dejgaard hæfter ikke for rådgivning ydet af andre rådgivere, som Birgitte Dejgaard har anvendt efter aftale med klienten eller hvor klienten er henvist til sådanne rådgivere. 

8.5.
Birgitte Dejgaard ApS har tegnet ansvarsforsikring ved AON og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. 

 

 1. Lovvalg og værneting

9.1.
Birgitte Dejgaard ApS bistand og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister mellem en klient og Birgitte Dejgaard ApS skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole. 

Behandling af personoplysninger
 1. Baggrund

1.1 Den 25. maj 2018 er EU’s persondataforordning trådt i kraft og udgør sammen med Databeskyttel-sesloven en regulering af behandling af personlige oplysninger. 

1.2 Dette dokument indeholder oplysninger om, hvorledes Birgitte Dejgaard ApS behandler og registrerer dine personlige oplysninger. På www.BirgitteDejgaard.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version heraf. 

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

2.1 Birgitte Dejgaard ApS er dataansvarlig i relation til de personoplysninger, der behandles i forbindelse med vores arbejde og samarbejdsrelationen. 

2.2 Birgitte Dejgaard ApS er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 38113550. 

2.3 Birgitte Dejgaard ApS kan kontaktes som følger: Med almindeligt brev: Birgitte Dejgaard ApS, Fredericiagade 13, 7100 Vejle. Pr. e-mail: bd@birgittedejgaard.dk. 

2.4 Din dataansvarlige fysiske kontaktperson vil være Birgitte Dejgaard. 

2.5 Ved enhver henvendelse er det en stor fordel for sagsbehandlingen, såfremt der kan oplyses et eventuelt sagsnummer eller den faste kontaktperson hos Birgitte Dejgaard ApS.. 

 1. Modtagne oplysninger

3.1 Når du er kunde her, behandler jeg diverse almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger fra dig i form af bl.a. navn, titel, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads, bankoplysninger samt øvrige personoplysninger, som du meddeler mig. Herudover indsamler jeg de personoplysninger, som er nødvendige til overholdelsen af hvidvaskloven i de sager, hvor dette er påkrævet. Disse oplysninger er kopi af kørekort/pas og kopi af sygesikringsbevis, herunder oplysninger om CPR.nr. Når du eller den virksomhed, du er ansat hos, er leverandør til os, behandler vi almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger om dig i form af de kontaktoplysninger, som du meddeler os i forbindelse med bestilling eller gennem-førelse af en ordre. 

 1. Formålet med behandlingen af personoplysninger

4.1 For kunder, ansatte hos kunder eller repræsentanter for kunder, herunder potentielle kunder, sker behandlingen af dine personoplysninger som led i sagsbehandlingen af den relevante sag og i overensstemmelse med sagens formål, herunder oprettelse af dig og/eller den virksomhed, du er ansat hos, som klient og kontaktperson, fremsendelse af aftalebrev, rådgivning, besvarelse af spørgsmål, overholdelse af bogføringsloven, hvidvaskloven samt advokatsamfundets regler om god advokatskik. 

4.2 For leverandører eller kontaktpersoner hos leverandører sker behandlingen af dine personoplys-ninger med henblik på at oprette dig eller den virksomhed, du er ansat hos, som leverandør og kontaktperson, dokumentation af ordrer, kommunikation vedrørende vores ordrer samt sikring af revisions- eller transaktionsspor. 

4.3 Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysningerne fremgår af persondataforordnin-gens artikel 6, stk. 1 litra b og litra c. 

 1. Sikkerhedsforanstaltninger

5.1 Min behandling af personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med interne retningslinjer samt personaleinstruks i medfør af Databeskyttelsesloven. Dette indebærer blandt andet, at jeg sikrer, at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk. Derudover vil alene de relevante personer, der direkte eller indirekte er knyttet til den konkrete sag eller opgave have adgang til personoplysningerne. 

 1. Modtagere af oplysninger

6.1 Som led i mit arbejde kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med IT-drift, IT-support, hosting af data, arkivering og bogholderi, samt eventuelle andre advokatvirksomheder, som bistår os med din sag. 

6.2 Jeg kan endvidere videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder, modparter og andre advokatvirksomheder i det omfang, at det sker som led i min rådgivning eller i øvrigt nødvendigt for håndteringen af din sag. Jeg kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til revisorer til brug for udarbejdelse af regnskaber og til brug for revision. 

 1. Overførelse af personoplysninger til tredjelande eller organisationer

7.1 Birgitte Dejgaard ApS videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til (parter i) tredjelande eller Internationale Organisationer uden at indhente dit skriftlige samtykke først. 

 1. Dine rettigheder

8.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Birgitte Dejgaard ApS´ behandling af oplysninger om dig, herunder: 

– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Birgitte Dejgaard ApS behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

– Du har altid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Birgitte Dejgaard ApS` behandling af dine personoplysninger. 

– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

– Du har retten til at blive glemt og kan derfor bede om at dine data hos os slettes 

– Du har retten til at få at vide, hvis dine data hos os skulle være blevet hacket eller stjålet 

8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 1. Opbevaring og sletning af personlige oplysninger

9.1 Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe sagen er verserende, og så længe dine oplysninger kan have relevans for en efterfølgende sag, der udspringer heraf. Dine oplysninger vil dog blive slettet på det seneste tidspunkt af 1) at sagen forældes endeligt efter Forældelsesloven, eller 2) at den lovbestemte opbevaringspligt udløber. 

9.2 Af hensyn til at kunne undgå interessekonflikter vil vi, uanset pkt. 9.1, beholde dine stamdata; her-under navn, adresse, kontaktdetaljer samt navne på erhvervsmæssige relationer i op til 5 år efter en sags afslutning. 

 1. Cookies

10.1 På vores hjemmeside gøres der udelukkende brug af ”funktionscookies”. Før at Birgitte Dejgaard ApS kan placere cookies på din computers harddisk, kræver det, at du har givet tilladelse til, at vi anvender cookies. Dette sker først når du trykker ”ok” i feltet, der dukker op nederst på Birgitte Dejgaard ApS` hjemmeside, når du besøger den. Vi indsamler ikke personoplysninger via cookies. 

 1. Klage til datatilsynet

11.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Birgitte Dejgaard ApS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatil-synet.dk. 

 1. Opdatering af denne politik

12.1 Jeg gennemgår regelmæssigt håndtering af persondata for at holde den opdateret og i over-ensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Jeg forbeholder mig retten til at ændre hånd-teringen uden forudgående varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

12.2 Seneste opdatering er sket den 1. marts 2019. 

Stor af erfaring

Min rådgivning er baseret på mere end 20 års arbejde med skilsmissen, som advokat og sagsbehandler i Statsforvaltningen.

Har du brug for min hjælp?